Les columnes pateixen atacs químics sobretot a la part inferior, per la salinitat ambiental, l’orina dels gossos, danys per ciments situats en la unió amb la vorera, etc.

SALICAN ofereix un reforç de seguretat davant els agents químics, protegint l’estructura de la columna i allargant la seva vida útil. El sistema protegeix la part interna i externa de la base, adaptant-se als canvis de temperatura. És resistent a radiacions UV, però el més important és que manté la integritat del galvanitzat, en no utilitzar processos abrasius que disminueixin la capa que indica la normativa UNE-EN ISO 1461: 2010

L’aspecte estètic és en RAL negre o colors opcionals.

Deteriorament de columnes d’acer galvanitzat.